Půjčka se zástavou auta – jak na to, výhody a nevýhody

V současné době bojuje hodně vlastníků firem, podnikatelů i soukromých osob s dočasnou neschopností splácet své pohledávky a plnit závazky vůči věřitelům. Řešením této situace může být krátkodobá půjčka, která zajistí vyrovnání závazků vůči zaměstnancům, věřitelům, pojišťovně a jiným institucím. Můžete oslovit svou banku nebo i nebankovní společnosti a záložny. Ty poskytnou půjčky se zástavou auta.

Existuje několik variant půjčky se založením auta:

 • S uložením auta v chráněném prostoru v době trvání smlouvy o půjčce
 • S možností používání tohoto auta se záložním právem
 • S možností prodeje v době založení daného automobilu.

Detaily a podmínky ve smlouvě si dobře prostudujte ještě před podpisem.  

Půjčka se zástavou auta- jak na to?

Pro vyřízení této půjčky potřebujete doklady a souhlas s předloženou smlouvou od autobazaru nebo záložny. Vyžadováno je splnění následujících podmínek a předložení platných dokladů:

 1. Automobil by měl splňovat technické normy a být způsobilý k provozování na veřejných komunikacích. Neměl by být starší než 10 let. Některé bazary a záložny ale přijmou i starší automobil.
 2. Důležitou součástí půjčky je předložení platného technického průkazu, osvědčení o evidenci vozidla a protokol o technické kontrole vozidla, s platností minimálně 6 měsíců.
 3. Předložit musíte i potvrzení o zaplacení povinného ručení, dvoje klíče od automobilu a auto je nutno přistavit přímo k poskytovateli půjčky.
 4. Samozřejmostí je i předložit plnou moc na záložní právo poskytovatele půjčky. Obvykle k tomu dostanete od bazaru nebo záložny jejich vlastní tiskopis. Ten si pečlivě pročtěte! Tiskopis na záložní právo auta musí být ověřený notářem.
 5. Pokud jste firma nebo živnostník, musíte předložit i výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku, ne starší než jeden měsíc.

Zastavárny a bazary si kladou i další podmínky. Může jimi být pojízdnost auta, výlučné vlastnictví auta poskytovatele půjčky po dobu poskytování půjčky, tudíž se vždy musíte připravit na to, že v tuto dobu nebudete moct auto používat. Jsou i výjimky, někdy věřitel dá možnost auto i nadále používat během trvání smluvního vztahu. Podmínky hovoří i o otm, že na automobil nesmí být uvalena další záložní práva a věcná břemena (exekuce, leasing, úvěry a další).

Průběh poskytnutí půjčky se zastavením auta

Žadatel o půjčku se zástavou auta jej přistaví v areálu poskytovatele půjčky. Pak se předloží potřebné doklady, sepíše a podepíše dohoda o poskytnutí půjčky.

Následují tři kroky:

 1. Věřitel vyplatí domluvenou finanční částku
 2. Po dobu poskytnutí půjčky je zastavené auto ponecháno v úschově
 3. Při splacení celé dlužné částky a úroků je automobil a všechny doklady s ním spojené vrácen původnímu majiteli. Tím smlouva zaniká.

V případě, že vy ve stanové době během poskytování půjčky nebyla částka vyplacená, podle podepsané dohody přechází vlastnická práv na automobil a jeho užívání ve prospěch věřitele (tím je poskytovatel půjčky se zástavou auta). Smlouva i v tomto případě zaniká.

Délka půjčky se zástavou auta, úroky, splatnost a ukončení smlouvy

Půjčky se zástavou auta se poskytují v krátkodobých horizontech. Nejčastěji jsou to čtyři týdny, ve výjimečných případech až dva měsíce. Některé společnosti nabízejí možnost smlouvu prodloužit, kontaktovat je ale musíte ještě před skončením doby trvání smlouvy. Úroková sazba je u tohoto typu půjček individuální. Pohybuje se okolo 10 procent. Vše se odvíjí od doby splatnosti a výše poskytnuté půjčky.

Poskytnutá částka půjčky je taktéž individuální. Některé bazary nebo zastavárny mají stanovenou pevně maximální částku, ta dosahuje 150 000 až 200 000 Kč. Často to bývá 30, 40 nebo až 50 procent reálné hodnoty zastaveného automobilu.

Smlouva se ruší po uplynutí doby, kdy je půjčka poskytnuta. Většinou je to 4 až 8 týdnů. Splatit se musí plná částka půjčky včetně úroků. Pokud jste půjčku včas nesplatil, smlouva se také ruší, ale ve prospěch poskytovatele půjčky. Tomu zůstává zastavený automobil a přecházejí na něj všechna práva na tento automobil, vlastnická i uživatelská.

Výhody půjčky se založením auta

Výhody jsou nepochybné v tom případě, že jste schopni splatit své závazky vůči poskytovateli této půjčky. Je krátkodobá, nejčastěji ji využijí firmy a podnikatelé, vědomí svých možností splácet. Získané finanční prostředky se použijí hlavně na plnění závazků a vyrovnání dluhů. Celý proces vyřízení půjčky je rychlý a hotovost téměř okamžitě k dispozici.

Nevýhody půjčky se založením auta

Nevýhody jsou v tomto případě evidentní. Podpisem smlouvy se majitel zbavuje vlastnických práv na automobil. S tím jsou spojené rizika v případě nesplacení půjčky. V době poskytování půjčky aut většinou nemůže majitel používat, což může přinést další finanční potíže, pokud je využíváno jako zdroj příjmů. Jestliže se půjčku nepodaří splatit, naplní se riziko ztráty vlastnických práv na tento automobil.

Závěr

Půjčka se zástavou automobilu je vhodná pro krátkodobé plnění závazků. Má sice pár vhod a je rychle vyřízená, ale je nutno zvážit všechna rizika a možnosti splácení.

Přebíráte na sebe totiž všechna rizika spojená s půjčkou a musíte počítat i s neočekávanými okolnostmi, které mohou vést k tomu, že o automobil přijdete.